Predstavujeme OZ Kolysočka...

14.09.2013


Dňa 11. 1. 2013 MV SR zaregistrovalo OZ Kolysočku – Kolísku. Medzi jej zakladajúce členky patria Ľuba Kráľová (štatutárka OZ), Anna Servická, Otília Ferenčíková a Zuzana Konkoľová z Prešova.
OZ Kolysočka – Kolíska je otvorené všetkým záujemcom o obrodenie rusínskeho jazyka v najmladšej generácii Rusínov na Slovensku, ale aj iných vymierajúcich nárečí na území východného Slovenska, napr. sotáckeho nárečia v regióne Humenné – Snina.

Sídlo OZ Kolysočka – Kolíska je na Solivarskej 70 v Prešove. Ostatné údaje o OZ Kolysočka – Kolíska – možno nájsť na www.kolysocka-koliska.sk

Názov OZ vymyslela Anna Servická, na obsahu činnosti združenia sa podieľajú všetky členky.

V januári 2013 podala štatutárka OZ Ľuba Kráľová tri grantové projekty na Úrad vlády SR, v rámci programu Kultúra národnostných menšín. Jeden z nich komisia pri Úrade vlády SR v rusínskej sekcii navrhla podporiť štátnou dotáciou. Ide o projekt s názvom: Večerné školy rusínskeho jazyka - výučba spisovného rusínskeho jazyka detí i dospelých – slovom i písmom.

Dva projekty zaslané na Úrad vlády SR, do medzietnickej sekcie podporené neboli, no v OZ Kolysočka – Kolíska sa nevzdávajú a podajú ich opäť. Ide o tieto projekty: a) Večerné školy ľudového tanca typického pre všetky národy a národnosti žijúce na území východného Slovenska a b) Koncerty tolerancie a dobrej vôle s názvom: Z truhlice krásy národov a národností východného Slovenska - kolíska porozumenia a priateľstva.

Kolíska je symbolom zrodu života  či návratom k pôvodným národným koreňom. Zároveň symbol obratu k najmladšej generácii. Podstatou činnosti OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA bude etnická a jazyková revitalizácia rusínskej národnostnej menšiny ako vymierajúceho národa Európy.

Vzájomné poznávanie a prelínanie kultúry (slovesnej, hudobnej, výtvarnej, architektonickej, tanečnej a inej) Rusínov, Slovákov a iných národností na území Slovenska, ale i Európy je takisto predmetom činnosti OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA. Prepojenie činnosti Rusínov na SV Slovenska s činnosťou Lemkov a Bojkov na území Poľska a Ukrajiny. Nadväzovanie kontaktov s Rusínmi žijúcimi na území iných krajín Európy, ale i s inými vymierajúcimi národmi Európy, napr. Kašubmi v Poľsku, Lužickými Srbmi v Nemecku či Occidentálcami v Španielsku a Francúzsku.

Na začiatok však organizovanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka patrí k dominantným činnostiam OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA.

Cieľom úspešného projektu OZ Kolysočka – Kolíska je zakladanie večerných škôl rusínskeho jazyka  v jeho kodifikovanej, t.j. spisovnej podobe v prvom rade pre školopovinné deti, no v neposlednom rade i pre dospievajúcu mládež alebo mladých ľudí v produktívnom veku, ktorí sa cítia Rusínmi, no doma sa nenaučili po rusínsky hovoriť, nieto už písať. Odbornou garantkou projektu večerných škôl rusínskeho jazyka je pani Doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. a metodikom pán Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka pri Metodickom centre v Prešove.

Základným zámerom OZ Kolysočka – Kolíska pri zakladaní večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti i dospelých je ovplyvnenie budúcej tendencie na základných a stredných školách v regióne SV Slovenska koncentrovane osídlenom Rusínmi, to značí v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stará Ľubovňa, Stropkov a Bardejov, otvárať na školách krúžky rusínskeho jazyka či predostrieť školopovinnej mládeži možnosť výberu rusínskeho jazyka ako nepovinného predmetu až po možnosť zavedenia rusínskeho jazyka ako prvého, t.j. materinského jazyka na školách s vyučovacím jazykom rusínskym. Takáto sieť škôl na SV Slovenska, území obývanom Rusínmi, môže byť dobrou základňou pre záujemcov o štúdium rusínskeho jazyka a rusínskej kultúry na Inštitúte rusínskeho jazyka a rusínskej kultúry na Prešovskej univerzite.

Realizácia projektu podporeného Úradom vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín s názvom Večerné školy rusínskeho jazyka pre deti i dospelých je naplánovaná v postupných krokoch nasledujúcich za sebou.

Najprv metodik Mgr. Marek Gaj v mesiaci september 2013 vyškolí učiteľky večerných škôl v spôsobe výučby a používania kodifikovanej podoby rusínskeho jazyka. Následne vyškolené učiteľky v pravidelných týždenných intervaloch povedú výučbu kodifikovaného rusínskeho jazyka medzi dobrovoľne prihlásivšími deťmi.

Plán stretnutí metodika rusínskeho jazyka Mareka Gaja s učiteľkami rusínskeho jazyka je nasledovný:
11. 9. 2013, 15,00 hod.  - seminár pre učiteľky rusínskeho jazyka vo Svidníku a v Šarišskom Štiavniku - na I. ZDŠ vo Svidníku, na ulici Komenského.
18. 9. 2013, 15,00 hod. - seminár pre učiteľky rusínskeho jazyka v Snine a v Pčolinom - v centre vysídlencov zo Starinskej doliny v Snine
24. 9.2013, 15,30 hod.  - seminár pre učiteľky rusínskeho jazyka v Prešove, Oľšavici, Kamjonke, vo Svidníku, v Šarišskom Štiavniku, v Snine, v Pčolinom.

Od októbra do decembra 2013 sa v týždňových pravidelných intervaloch začne so samotnou výučbou spisovného rusínskeho jazyka detí a mladých ľudí vo Večerných školách rusínskeho jazyka v Snine (Kristína Krupová), v Pčolinom (okres Snina), (Vlasta Morochovičová), vo Svidníku (Mária Gocová) a v Šarišskom Štiavniku (okres Svidník) (Monika Sakarová), v Prešove a v Oľšavici (okres Levoča) ( Ľuba Kráľová), a v Kamjonke (okres Stará Ľubovňa), kde vyučbu povedie Ing. Viera Krajňaková.

Zámer OZ Kolysočka – Kolíska založiť večerné školy rusínskeho jazyka bol vyvolaný tým, že spisovnú podobu svojho jazyka slovom i písmom Rusíni na Slovensku používajú veľmi zriedka. Hovoria zväčša každý svojím dialektom napriek tomu, že prebehli už dve etapy kodifikácie rusínskeho jazyka, a to v roku 1996 a v roku 2006. Dokonca nastupujúca, t.j.  najmladšia generácia Rusínov na Slovensku svoj materinský jazyk nepoužíva vôbec. Buď ju to nenaučili doma ich rodičia či starí rodičia, ktorí svoje deti neprihlasujú do rusínskych tried či nebodaj škôl, takže sa svoj rodný jazyk rusínske deti nemajú kde naučiť, alebo k svojmu materinskému jazyku deti alebo mladí ľudia z rusínskeho prostredia sami neinklinujú a hanbia sa ho používať alebo ho odmietajú používať.

V januári opäť členky OZ Kolysočka – Kolíska predložia projekt večerných škôl rusínskeho jazyka Úradu vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín, no budú hľadať i iné formy podpory daného projektu, aby sa s výučbou rusínskeho jazyka pokračovalo počas celého školského roka 2013 / 2014.

Medializovanie projektu večerných škôl rusínskeho jazyka je pre OZ Kolysočka – Koliska veľmi dôležité, pretože prostredníctvom médií chce oznámiť všetkým záujemcom vo Svidníku a blízkom okolí, v Šarišskom Štiavniku a jeho okolí, v Snine a jej blízkom okolí, v Pčolinom a jemu susediacich dedinách, v Prešove, v Oľšavici a jej okolí, prípadne i v Kamjonke a jej okolí, aby sa prihlásili buď spomínaným učiteľkám v uvedených mestách a dedinách, alebo Ľube Kráľovej na číslo 0905 863369 a dohodli začlenenie svojich detí či samých seba do daného projektu. Návšteva kurzov Večernej školy rusínskeho jazyka pre deti i dospelých je samozrejme zdarma.

23.10. 2013, 18,00 hod.  – zorganizuje OZ Kolysočka - Kolíska charitatívny koncert  „Kedz sebe zašpivam - Kiď sobi zaspivam“ v kine Scalla v Prešove.

-lk-

www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality