XXX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

XXX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
07.09.2018

5. septembra 2018 sa uskutočnilo XXX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pod vedením jeho predsedu a splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého. Bolo to prvé rokovanie v súlade s novým štatútom.

Po novom je výbor zložený z dvoch komôr, komory za národnostné menšiny a komory za ústredné orgány štátnej správy. Komora za trinásť národnostných menšín má rovnako ako predtým 23 členov, po novom má každý člen aj hlasovacie právo. V rámci komory za ústredné orgány štátnej správy okrem pôvodných zástupcov štátnej správy po novom pôsobí aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, generálna riaditeľka Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky či riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Všetci členovia tejto komory majú hlasovacie právo, čoho zámerom je zvýšiť zainteresovanosť a zodpovednosť zástupcov štátnej správy. 

Výbor sa rozšíril aj o stále prizývaných členov bez hlasovacieho práva, ktorých agenda prípadne činnosť sa úzko dotýka realizácie národnostnej politiky. Do tejto skupiny patrí aj verejná ochrankyňa práv, zástupca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín; výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva, zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, zástupca Únie miest Slovenska, zástupca Združenia samosprávnych krajov SK 8, ako aj dvaja odborníci preukázateľné pôsobiaci v oblasti postavenia a práv národnostných menšín.

Splnomocnenec a predseda výboru László Bukovszky sa pri tejto príležitosti vyjadril, že vďaka novému zloženiu očakáva vyššiu efektivitu práce tejto jedinej participačnej platformy národnostných menšín.

Závery XXX. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny konaného 5. septembra 2018 v priestoroch Účelového zariadenia vlády SR Bôrik

Zasadnutie výboru sa uskutočnilo v súlade s novým Štatútom a rokovacím poriadkom výboru.

Výbor prerokoval Informáciu o nových členkách/členoch Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v súlade s novým znením Štatútu výboru, ktorým bol zároveň odovzdaný menovací dekrét. Po novom je výbor zložený z dvoch komôr, teda komory za národnostné menšiny a komory za ústredné orgány štátnej správy. Komora za trinásť národnostných menšín má rovnako ako predtým 23 členiek/členov, po novom má každý aj hlasovacie právo. V rámci komory za ústredné orgány štátnej správy bude okrem pôvodných zástupcov štátnej správy po novom pôsobiť aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, generálna riaditeľka Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky či riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Všetky členky/členovia tejto komory majú hlasovacie právo, čoho zámerom je zvýšiť zainteresovanosť zástupcov štátnej správy na riešení podpory a ochrany práv národnostných menšín ako prierezovej témy s medzirezortným dosahom. Výbor sa rozšíril aj o skupinu stále prizývaných členiek/členov výboru bez hlasovacieho práva, ktorých agenda prípadne okruh expertízy sa úzko dotýka realizácie národnostnej politiky na Slovensku. Do tejto skupiny patrí aj verejná ochrankyňa práv, zástupca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín; výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva, zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorí vyvíjajú v danej oblasti publikačnú, analytickú, vzdelávaciu alebo inú obdobnú činnosť, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, zástupca Únie miest Slovenska, zástupca Združenia samosprávnych krajov SK 8, ako aj dvaja dborníci preukázateľné pôsobiaci v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín.

Výbor prerokoval Informáciu o schválení Rokovacieho poriadku Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny prostredníctvom procedúry per rollam.
Výbor prerokoval a uznesením č. 122 zobral na vedomie Informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a vyjadril nespokojnosť s aktuálnym stavom uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi o dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a vyzval riaditeľa a Správnu radu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín k náprave prijatím vhodných opatrení na urýchlenie aktuálneho procesu uzatvárania zmlúv v tomto roku, v budúcom období posilnením personálneho zabezpečenia a zjednodušením administratívnych procesov. Výbor zároveň vyzval vládu SR na prijatie vhodných legislatívnych opatrení za účelom zamedzenia opakujúcich sa problémov v súvislosti s procesom poskytovania dotácií na podporu kultúry národnostných menšín vrátane prijatia vhodných systémových zmien.  Výbor prerokoval a uznesením č. 123 zobral na vedomie Informáciu o príprave metodiky sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk v súlade s Národným akčným plánom sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Informácia o príprave metodiky bola v rámci zasadnutia prezentovaná riaditeľkou sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Ľudmilou Ivančíkovou, a taktiež  riaditeľkou odboru postavenia a práv národnostných menšín ÚSVNM Alenou Kotvanovou.
Účastníci sa dohodli, že členky/členovia výboru budú naďalej pravidelne informovaní o postupe prác pri príprave uvedenej metodiky.

Výbor prerokoval a uznesením č. 124 zobral na vedomie Informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.

V rámci bodu Rôzne bola prerokovaná Informácia o procese prípravy Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018; Informácia o príprave stretnutia riaditeľov národnostných múzeí na Slovensku ; Informácia o príprave workshopu k jazykovým právam národnostných menšín; Informácia o nominácii kandidátov do zoznamu expertov Poradného výboru Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín; Informácia o príprave Piatej správy o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a Informácia o aktuálnom stave realizácie učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny”.

Zdroj:
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/xxx-zasadnutie-vyboru-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality