Československý svět v Karpatech// Československý svet v Karpatoch// Čechoslovackyj svit v Karpatach

Československý svět v Karpatech// Československý svet v Karpatoch// Čechoslovackyj svit v Karpatach
30.12.2019

Reprezentatívna fotopublikácia
Československý svět v Karpatech
Československý svet v Karpatoch
Чехословацькый світ в Карпатах
autor:  © Vladimír Kuštek


Termín vydania: 28. február 2019

Fotografie na obálke:
Pohľad na modernú užhorodskú štvrť Galago, postavenú v období 1.ČSR
Huculská mama s dcérou v Jasini

Obálka a grafická úprava knihy:
© Katarína Rybnická, Katkat, s. r. o.

© Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o. z.
Pribišova 8, 841 05 Bratislava
e-mail:rusyn@centrum.sk
http://www.rusyn.sk
 
Prvé vydanie
ISBN 9788097177980
Bratislava, 2018
rozsah: 260 strán, plnofarebne 
formát: 190x285mm, 1100g
vysádzané písmom: Quercus, Storm Type Foundry
papier: Garda Patt Kiara
väzba: V/8  

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostnych menšín - KULT MINOR 2018


O KNIHE

RECENZE knihy O PODKARPATSKEJ RUSI: Vladimmír Kuštek - Československý svět v Karpatech
https://www.rusyn.sk/ivan-pop-recenze-knihy-vladimir-kustek-ceskoslovensky-svet-v-karpatech-/

Tydeník RESPEKT: ČEŠI POD KARPATY.  Kniha může sloužit jako ideální pomůcka pro nynější populární výlety do kraje, který si po válce zabral Stalin.
https://www.rusyn.sk/napisali-o-nas-tydenik-respekt-cesi-pod-karpaty/

MESAČNÍK O NOVÝCH KNIHÁCH //Knižná revue č.5/2019:  Zmapovať a znovuobjaviť. Rozhovor s Vladimírom Kuštekom, autorom knihy Československý svet v Karpatoch
https://www.rusyn.sk/zmapovat-a-znovuobjavit-rozhovor-s-vladimirom-kustekom-autorom-knihy-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch/

PODKARPATSKÁ RUS: Vladimír Kuštek oživuje historickou paměť
https://www.rusyn.sk/podkarpatska-rus-vladimir-kustek-ozivuje-historickou-pamet/

ČRo VLTAVA: Před sto lety se Československo rozšířilo o Podkarpatskou Rus. Připomíná to kniha Vladimíra Kuštekahttps://www.rusyn.sk/pred-sto-lety-se-ceskoslovensko-rozsirilo-o-podkarpatskou-rus-pripomina-to-kniha-vladimira-kusteka/

Krátko o našej knihe - archív Českej televize ČT2, 00:48 - 03:50min 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11690334848-sousede/419236100111004?

Prezentácia publikácie vo vedeckej knižnici Užhorodskej univerzity
https://uz.suspilne.media/episode/14896?fbclid=IwAR1_Dwp98QSFmXCcyKlqA438uhjhyNMOHYDqMcEjbmUtlnPmAf791XETYdM

Gita Geremešová: NEDÁVNA MINULOSŤ ZAKARPATSKA V DVOCH SPOMIENKOVÝCH PRÓZACH A V LITERATÚRE FAKTU
Vedecký recenzovaný časopis FF Prešovskej univerzity "Annales Scientia Politica" / No.2, 2019, str. 58-68/
https://www.unipo.sk/public/media/34531/ASP_2019_2_Full_issue.pdf


Distribuci knihy v ČR zajišťuje společnost :  Kosmas, s.r.o. .

Distribúciu na slovenskom trhu zabezpečuje IKAR. s.r.o. .


Cena / objednávkahttps://www.rusyn.sk/14-sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatoch/



Anotace
Československý svět v Karpatech//Československý svet v Karpatoch// Чехословацькый світ в Карпатах

Reprezentativní knižní fotopublikace Československý svět v Karpatech vychází u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a připojení Podkarpatské Rusi k ní. Knihu vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska v Bratislavě.

Publikace vzdává hold práci tisícům Čechům a Slovákům, kteří přišli v meziválečném období zvelebovat rusínský kraj. Je koncipována jako „muzeum v knize“. Obrazově (přes 500 fotek a artefaktů) a dokumentárně autenticky přibližuje Podkarpatskou Rus z první poloviny minulého století z její československé éry.

Autor Vladimír Kuštek, rodák z Hodonína, vydoloval z archivů, starých kronik, matrik, periodik a oslabené kolektivní paměti jména a příběhy jednotlivců, rodin, podnikatelů, řemeslníků, živnostníků , učitele, duchovních, vojáků, "četníků", nositele i udržovatele fungující občanské společnosti v krátkém období mezi dvěma světovými válkami.

Publikace symbolicky obsahuje texty jak v českém (36 kapitol), tak slovenském (2 kapitoly) a rusínském jazyce (3 kapitoly).  Připomíná tím, že společný stát, Československá republika, vznikl jako dílo tří státotvorných národů, Čechů, Slováků a Rusínů...

Řekli o knize...
"Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi. Musím zdůraznit ještě jednu nadmíru pozitivní stránku práce autora. Je to  jeho preciznost a nestrannost při líčení dějin rusínských měst, městeček a obci. Zajímavým fenoménem československého světa v kraji, objeveném autorem, byla účast českých a slovenských kulturních činitelů na procesu národního obrození Rusínů. Kniha je bohatě doplněna unikátními dobovými fotografiemi, písemnostmi, odznaky a pod., které mohou posloužit jako zajímavý materiál pro historickou sociologii..."
Ivan Pop, historik, Cheb

"Mimoriadne oceňujem spôsob, akým sa autorovi podarilo priblížiť našincovi tento multietnický, multikonfesionálny svet pod oblúkom Karpát. Vecne, bez predsudkov a emócií, s dôrazom na „suché fakty“, prezentované (aspoň pre mňa) mimoriadne pútavo, vzrušujúco. Vďaka Kuštekovi sa človek po týchto mestách, mestečkách, dedinkách, i po ich okolí, potuluje s pocitom ľahkej nostalgie, v atmosfére „hlbokého, ale dočasného mieru“.  V knižnici mám celý rad kníh a publikácií z tejto oblasti (literatúru faktu aj beletriu), ale až vďaka Kuštekovej knihe som si naplno uvedomil zvláštnu, neopakovateľnú príťažlivosť tohto regiónu, ktorý bol celé storočia súčasťou nášho sveta. Oceňujem aj striedme, vecné, s prihliadnutím na kontexty jednotlivých období, priblíženie „pred-republikovej histórie“ miest na Podkarpatskej Rusi. S množstvom mne neznámych, ale neobyčajne zaujímavých faktov, odrobiniek histórie, najrozličnejších názvov  (podnikov, bánk, hotelov i kaviarní), v ktorých dennodenne prebiehali pre vtedajšiu strednú Európu také typické „kaviarenské debaty“ v rámci pomerne fungujúcej „stredoeurópskej demokracie“... " 
Eugen Gindl, scénarista a novinár, Bratislava



**********

Anotácia
Československý svět v Karpatech//Československý svet v Karpatoch// Чехословацькый світ в Карпатах

Reprezentatívna knižná fotopublikácia Československý svet v Karpatoch / Чехословацькый світ в Карпатах vyšla nedávno pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a pripojenia Podkarpatskej Rusi k nej. Knihu vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.  

Publikácia vzdáva hold práci tisícom Čechom a Slovákom, ktorí prišli v medzivojnovom období zveľaďovať rusínsky kraj. Je koncipovaná ako "múzeum v knihe". Obrazovo (cez 500 fotiek a artefaktov) a dokumentárne autenticky približuje Podkarpatskú Rus z prvej polovice minulého storočia počas jej československej éry. 

Autor vydoloval z archívov, starých kroník, matrík, periodík a oslabené kolektívnej pamäti mená a príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov, učiteľa, duchovných, vojakov, "žandárov", nositeľov aj udržiavateľov fungujúcej občianskej spoločnosti v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami. Publikácia symbolicky obsahuje texty tak v českom (36 kapitol), tak slovenské (2 kapitoly) a rusínskom jazyku (3 kapitoly). Pripomína tým, že spoločný štát, Československá republika, vznikol ako dielo troch štátotvorných národov, Čechov, Slovákov a Rusínov.

Povedali o knihe...
"Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu  československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní
plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi. Musím zdůraznit ještě jednu nadmíru pozitivní stránku práce autora. Je to jeho preciznost a nestrannost při líčení dějin rusínských měst, městeček a obci. Zajímavým fenoménem československého světa v kraji, objeveném autorem, byla účast českých a slovenských kulturních činitelů na procesu národního obrození Rusínů. Kniha je bohatě doplněna unikátními dobovými fotografiemi, písemnostmi, odznaky a pod., které mohou posloužit jako zajímavý materiál pro historickou sociologii..." 
Ivan Pop, historik, Cheb 

"Mimoriadne oceňujem spôsob, akým sa autorovi podarilo priblížiť našincovi tento multietnický, multikonfesionálny svet pod oblúkom Karpát. Vecne, bez predsudkov a emócií, s dôrazom na „suché fakty“, prezentované (aspoň pre mňa) mimoriadne pútavo, vzrušujúco. Vďaka Kuštekovi sa človek po týchto mestách, mestečkách, dedinkách, i po ich okolí, potuluje s pocitom ľahkej nostalgie, v atmosfére „hlbokého, ale dočasného mieru“.  V knižnici mám celý rad kníh a publikácií z tejto oblasti (literatúru faktu aj beletriu), ale až vďaka Kuštekovej knihe som si naplno uvedomil zvláštnu, neopakovateľnú príťažlivosť tohto regiónu, ktorý bol celé storočia súčasťou nášho sveta. Oceňujem aj striedme, vecné, s prihliadnutím na kontexty jednotlivých období, priblíženie „pred-republikovej histórie“ miest na Podkarpatskej Rusi. S množstvom mne neznámych, ale neobyčajne zaujímavých faktov, odrobiniek histórie, najrozličnejších názvov  (podnikov, bánk, hotelov i kaviarní), v ktorých dennodenne prebiehali pre vtedajšiu strednú Európu také typické „kaviarenské debaty“ v rámci pomerne fungujúcej „stredoeurópskej demokracie“... "
Eugen Gindl, scénarista a novinár, Bratislava



*******

Obsah 
Československý svět v Karpatech — prof. Ivan Pop
Předmluva — Odkaz našich predků na Podkarpatské Rusi a výsledky československého úsilí v r. 1919 — 1939
Užhorod
Seredné
Antalovce
Nevické
Perečín
Turja Remety
Velký Berezný
Великый Березный
Užok
Čop
Svoboda a Stráž pri Čope
Berehovo — město, kde se daří dobrému vínu
Výlok
Mukačevo
Slováci na Podkarpatskej Rusi. Nový Klenovec
Činadievo
Svaljava
Свалявa
Volovec — podkarpatský Davos
Nižní Vorota (Nižní Verecky)
Mižhirja (Volové)
Koločava
Vinogradiv (Sevljuš)
Královo nad Tisou
Vyškovo nad Tisou
Iršava
Dovhé
Chust
Buštino
Ťačovo
Teresva
Тересвa
Dubové
Usť Čorna
Válečné obrázky z Brustur a ze sedla Pantyr
Slatinské Doly — město podkarpatských horníků
Velký Bočkov
Kobylecká Poljana
Rachov — středisko podkarpatských Huculů
Kvasy
Vandrovka do Jasině

-----------------



 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality