Konkurz na riaditeľa SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove

Konkurz na riaditeľa SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove
15.05.2019

Čítajte aj:
Rozhovor s Branislavom Pánisom I: Zmena vo vedení Múzea rusínskej kultúry je nevyhnutná, hovorí šéf Slovenského národného múzea 

Rozhovor s Branislavom Pánisom II: Rusínske múzeum sa dostatočne nerozvíja, máme pripravené kroky na zmenu, tvrdí šéf Slovenského národného múzea 


Slovenské národné múzeum v Bratislave vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove.

Kvalifikačný predpoklad:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné kritériá a požiadavky:
- skúsenosti v riadiacej funkcii, prax v múzeu alebo v inej kultúrnej inštitúcií,
- znalosť právnych predpisov z oblastí ochrany kultúrneho dedičstva a z oblasti riadenia,
- aktívna znalosť aspoň jedného z jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk
- znalosť práce s PC,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Požadované doklady a prílohy:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v Slovenskej republike, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu Slovenskej republiky o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v Slovenskej republike),

- osvedčená kópia dokladu alebo čestné vyhlásenie o aktívnom ovládaní anglického alebo nemeckého alebo francúzskeho jazyka, alebo iného cudzieho jazyka, písomný materiál 
Koncepcia rozvoja múzea v horizonte 5-10 rokov v rozsahu 5-10 strán,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- písomné čestné vyhlásenie pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, alebo v inom predloženom doklade, alebo v predloženej listine.

Základná zložka mzdy (brutto):

Tarifný plat od 883,50€ do 1060,50€ podľa dosiahnutých rokov započítanej praxe + zvýšenie tarifného platu o 5% + príplatok za riadenie + možnosť priznania osobného príplatku.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte do 31.5.2019 do podateľne Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava, alebo poštou na adresu: Slovenské národné múzeum, Kancelária generálneho riaditeľa, Vajanského nábrežie č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie riaditeľ SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove -neotvárať“. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni SNM.

Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Bratislave, 17.4.2019

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality