POZVÁNKA: Slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku T. G. Masaryka

POZVÁNKA: Slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku T. G. Masaryka
10.09.2019
 
100. výročie pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československu


Miesto konania:  Bratislava, 10.9.2019, 17:00h,  Námestie T.G. Masaryka
Organizátor:  Združenie inteligencie Rusínov Slovenska

Program:
- kladenie vencov k pamätníku T.G.M,
- hymna Československa z roku 1920, vrátane časti "Podkarpastkije Rusyne,  ostavte hlubokyj son..,
- vystúpenie hostí,
- príhovor historika  prof. Petra Švorca  ( Inštitút histórie,  Filozofická fakulta PU v Prešove ),
- spev, záver.

Sprievodný  program:
18:00-21:00h  IFJU SZIVEK, divadlo, Mostová 8, Bratislava
premiéra dokumentárneho filmu  „Podkarpatská rusínska maliarska škola“  /28:30 min/
- príhovory: režisér,  producent...
- slávnostný krst DVD nosiča s filmom,
- pozvanie na pohár vína.

20:30 h Slovenská televízia - STV 2
Televízna premiéra dokumentárneho filmu „Podkarpatská rusínska maliarska škola“
Zmena programu vyhradená


Historický kontext:

8. mája 1919  odhlasovala Centrálna národná rada Karpatských Rusínov  v Užhorode pričlenenie územia Podkarpatskej Rusi k Česko-Slovensku.

10. septembra 1919  medzi štátmi Dohody a Rakúskom bola podpísaná mierová zmluva v Saint-Germain-en-Laye.  Súčasťou zmluvy bola tzv. Malá minoritná zmluva, podľa ktorej  ( najmä články 10 až 13)  bola Podkarpatská Rus právoplatne začlenená do Československej republiky (územie o veľkosti 12 617 km2, na ktorom sa nachádzalo 487 obcí, obývaných celkom 585 500 obyvateľmi,  z ktorých bolo 372 500 Rusínov, 103 000 Maďarov, 80 000 Židov, 14 000 Rumunov, 12 000 Nemcov,  2 500 Slovákov a okolo 1 500 príslušníkov iných národností). Podľa článku 10 mierovej zmluvy sa Československo zaväzovalo, že: 1. zorganizuje rusínskej územie južne od Karpát v hraniciach určených hlavnými mocnosťami ako autonómnu  jednotku v čs. štáte a obdarí ju najvyššou mierou samosprávy, aká sa porovnáva s jednotnosťou štátu československého; 2. územie Rusínov južne od Karpát bude mať svoj osobitný snem. Tento snem bude vykonávať zákonodarnú moc vo všetkých jazykových, školských a náboženských otázkach, vo veciach miestnej správy a v ostatných otázkach, ktorými ho poveria zákony ČSR. Guvernér územia  Rusínov, ktorý bude vymenovaný prezidentom ČSR, bude zodpovedný rusínskemu snemu. Ustanovenia článku 12 mierovej zmluvy požadovali, aby úradníci na území juhokarpatských Rusínov boli vyberaní podľa možnosti z obyvateľov tohto územia. Článok 13 mierovej zmluvy požadoval, aby Podkarpatská Rus mala spravodlivé zastúpenie v zákonodarnom zbore ČSR. Mierová zmluva (bohužiaľ) neurčila lehotu, v ktorej mala byť autonómia Podkarpatskej Rusi vykonaná a ani žiadne sankcie za jej nevykonanie.
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality