PRED 100 ROKMI (c) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. VERSAILLSKA mierová zmluva 1919-2019. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

30.12.2018

 

31. októbra

M. Károlyi bol menovaný premiérom Uhorska. Významný odborník na národnostnú problematiku Oszkár Jász sa stal ministrom pre národnosti. Pokúšal sa získať pre maďarskú Národný radu vodcov slovanských (Slovákov, Slovincov, Chorvátov, Srbov i Rusínov) a rumunských strán. Ponúkal im veľkorysé podmienky v budúcich demokratických Uhorsku. Márne, na všetko už bolo neskoro. Z Uhorska vystúpili Srbi, Chorváti, právo na sebaurčenie a nezávislosť vyhlásili Slováci a neskôr i Rumuni. Rusíni boli jediní, ktorí prijali ponúkanú autonómiu. Detailne rozpracovaná Jásziho myšlienka tzv. Podunajských spojených štátov zostala iba na papieri (rovnako ako Středovropská únie emigrantov v USA).

 

5. novembra

V Užhorode sa konala schôdza miestnej inteligencie združenej okolo nakladateľstva Unio a gréckokatolíckych duchovných pro-maďarského smeru. So súhlasom biskupa A. Pappa bol zvolený osobitný výbor s predsedom Augustínom Vološin. Účastníci schôdze debatovali o vzniknutej situácii a vyslovili sa pre udržanie "tradičných zväzkov s Maďarskom".

 

8. novembra

Na schôdzi predstaviteľov rusínskych obcí komitátov Spiš a Šariš v Starej Ľubovni zvolená Ruská národná rada na čele s kňazom Emilianom Nevickým a profesorom prešovského Učiteľského ústavu Jozefom Chromjak. E. Nevickij vnútil Ľubovnianskej rade proukrajinskou orientáciu. Na veľkom zhromaždení v Jasini (juhovýchodná časť Marmaraša, podkarpatske Huculsko) bola zvolená Huculská národná rada, ktorá vyhlásila tzv. Huculskú republika. Jej výkonný orgán Holovna uprava (Ústredná správa) sa obrátil na vládu Západoukrajinské ľudovej republiky (ZULR) so žiadosťou o zjednotenie. Pre nepriaznivú vonkajšiu situáciu (vojna s Poľskom) ZULR nemohla vyhovieť želaniu vedenia tzv. Huculskej republiky. Vyslala iba niekoľko inštruktorov pre výcvik huculskej ozbrojenej milície Narodna oborona (Ľudová obrana, veliteľ Štefan Kločurak).

 

9. novembra

Užhorodský "osobitný výbor" zvolal ľudové zhromaždenie, na ktorom bola vytvorená Uhro-Ruska národná rada. Predsedom bol zvolený kanonik Simeon Szabov a konateľom A. Vološin. Na zhromaždení prijali účastníci memorandum, v ktorom sa vyslovili za celistvosť uhorského štátu a zároveň žiadali pre Rusínov rovnaké práva, aké budú mať iné národy tohto štátu. Žiadali tiež autonómne riadenie pre gréckokatolícku cirkev, zriadenie katedry "ruského" (rusínskeho) jazyka na univerzite v Budapešti a hospodárske reformy. Urýchlene začali o týchto požiadavkách rokovať s uhorskou vládou. V Budapešti rokoval Simeon Szabov s premiérom M. Károlyim, ministrami Lovászim a Jászim, ktorí prisľúbili splnenie všetkých predložených požiadaviek.

 

11. novembra

Cisár Karol I. podpísal abdikačný listinu a opustil Schönbrunský palác vo Viedni. Rakúsko-Uhorsko prestalo existovať de facto i de iure.

 

12. novembra

V Scrantonu (štát Pensylvánia, USA) sa konal zjazd ANRURu (Americkej národnej rady Uhro-Rusínov), ktorý vo svojom riešení vyhlásil za optimálne pre Podkarpatskú Rus československý variant: "Uhro-Rus, zachovávajúc v najširšej miere svoje práva ako štát, sa na federatívnych princípoch zjednotí s Československou demokratickou republikou za podmienky, že sa súčasťou nášho štátu stanú všetky uhro-rusínskej oblasti: Spiš, Šariš, Zemplín, Abov, Borsod, Ung, Bereg, Ugoča a Marmaros. "Na zjazde presadil G. Žatkovič návrh, aby bol vykonaný plebiscit medzi americkými Rusínov. Všetkým filiálkam rusínskych spolkov a náboženským skupinám bol daný jeden hlas na každých 50 členov.

 

13. novembra

G. Žatkovič sa znovu stretol s Masarykom. Informoval ho o výsledkoch zjazde ANRURu vo Scrantonu.

 

14. novembra

Žatkovič oznámil telegramom prezidentovi USA W. Wilsonovi výsledok rokovaní Rusínov v uplynulom období. Wilson zablahoželal Žatkovičovi k dosiahnutému úspechu na ceste k plnohodnotnému riešenie".

 

16. novembra

Maďarskú národnou radou bol rozpustený uhorský parlament a vyhlásená Maďarská republika.

 

17. novembra

Na veľkej schôdzi obyvateľstva v Chuste bola zriadená miestna Národná rada, ktorá sa pričinením ukrajinofila advokáta Júliusa Braščajka vyslovila pre spojenie Podkarpatskej Rusi s Ukrajinou. J. Braščajko bol zároveň zvolený za predsedu Chustské národnej rady.

 

19. novembra

Ľubovnianská ruská národná rada preniesla svoje sídlo do starého rusofilského centra Rusínov, do Prešova. Jej vedenie postupne ovládla skupina rusofilov okolo advokáta Antona Beskida a vytlačila ukrajinofilov okolo E. Nevického. Rusofili čoskoro pochopili, že variant spojenia s Ruskom je vďaka boľševickému prevratu nereálny. A. Beskid preto nadviazal spojenie so Slovenskou národnou radou v Martine a zvolil praktickejšie variantu - pripojenie Podkarpatskej Rusi k Československu.

 

december

Prebehol plebiscit v otázke budúceho štatútu Podkarpatskej Rusi, avšak napriek všetkému úsiliu G. Žatkovič a vedenie ANRUR (Americkej národnej rady Uhro-Rusínov) len v menej ako polovici filiálok a obcí v USA (z 874 filiálok ANRUR sa plebiscitu zúčastnilo len 372). Avšak potrebné výsledky boli získané: z 1102 odovzdaných hlasov (tie zastupovalo viac ako 55 000 politicky aktívnych Rusínov v USA), z nich bolo 732 (67%) pre pripojenie k Československu, ďalších 310 (28%) pre spojenie s Ukrajinou, iba 27 hlasov pre úplnú nezávislosť, ďalších 10 pre pripojenie k Rusku a konečne iba 9 pre zotrvanie s Maďarskom. Výsledky plebiscitu boli okamžite odovzdané predstaviteľom československej vlády v Prahe a Paríži a taktiež štátnemu departementu USA. Tento dokument sa stal dôležitým argumentom v rukách čs. delegácie na mierovej konferencii v Paríži.

 

8. decembra

Na ľudovom zhromaždení vo Svaľave (komitát Bereg) vznikla Karpatská ruská národná rada. Vedenie svaljavskej Rady na čele s Michailom Komarnickým ostro odsúdilo Užhorodská Radu, ktorú považovalo za "maďarskú" a ktorá neobhájuje skutočné záujmy Rusínov. Rada schválila memorandum, s ktorým sa chcela obrátiť na mierovú konferenciu a požiadať o vyslanie vojska pre "oslobodenie ruského ľudu a zjednotenie s Ukrajinou ". Onedlho svaljavská Rada zmenila svoju orientáciu a priklonila sa tiež k variante pripojenia Rusi k Československu. Na rokovanie s predstaviteľom československej vlády v Budapešti Milanom Hodžom vyslala početnú delegáciu (22 členov).

 

10. decembra

Oreszt Szabó, vysoký maďarský úradník rusínskeho pôvodu vymenovaný maďarskou vládou ministrom v rusínskych záležitostiach, zvolal z poverenia maďarskej vlády do Budapešti národné zhromaždenie Rusínov. Na ňom bola nastolená otázka zachovania integrity Maďarska. Vláda Rusinom sľúbila zriadenie osobitnej rusínskej gubernie s centrom v Mukačevo a rusínskeho ministerstva v Budapešti. S protinávrhom vystúpili delegáti z Chustu a Jasin (J. Braščajko, M. Dolinaj, S. Kločurak), ktorí sa vyslovili za pripojenie Podkarpatskej Rusi k Ukrajine. Títo proukrajinsky orientovaní delegáti zároveň vyhlásili, že budapeštianskej zhromaždenie nemá kompetenciu rozhodovať o osude Podkarpatských Rusínov.

 

18. decembra

Na zhromaždení v Marmarošskej Sihoti, zvolanom maďarskou vládou, zvíťazila proukrajinsky orientovaná skupín advokáta Michaila Braščajka. Zhromaždenie zvolilo ďalšiu, tentoraz Marmarošskú radu (Maramoroska Ruska Narodna Rada) na čele s M. Braščajkom. Tá schválila manifest, ktorého hlavnou myšlienkou bolo pripojenie Podkarpatskej Rusi k Ukrajine a zvolanie regionálnej Rady na 21. januára 1919 do Chustu.

 

21. decembra

Prešovská rusínska národná rada (A. Beskid) sa spojila s Ruskou radou Lemkov - A. Gagatkom, D. Vyslockým - zo severných svahov Karpát (Haliče) a spolu vytvorili Karpato-russkuju narodnuju radu pročeskoslovenské orientácie.

 

Zákonom č. X vyhlásila maďarská republikánska vláda M. Károlyiho zriadenie autonómnej rusínskej provincie Ruská krajna. Avšak územie autonómnej provincie presne ohraničené nebolo. Predpokladalo sa, že do tejto provincie budú začlenené komitáty Marmaros, Ugoča, Bereg a Ung. Pripojenie ďalších rusínskych územia (časti komitátov Zemplín, Šariš, Spiš, Abauj-Torna) bolo sľúbené "po ukončení mierovej konferencie". Zákony o vnútornom usporiadaní Ruskej krajny mal schváliť zvolený Rusky narodny sobor. Výkonnými orgánmi rusínskej provincie mali byť ministerstvo v Budapešti a guvernér v Mukačeve.

 

22. decembra

Károlyiho vláda sa rozhodla obnoviť kontrolu nad východným cípom Marmarošu, nad Huculskomh. Vyslala armádne oddiely, ktoré v jasiňskej kotline nastolili okupačný režim. Vedenie tzv. Huculskej republiky v snahe vyhnúť sa nerovnému ozbrojenému konfliktu vyhlásilo vlastnú likvidáciu. V skutočnosti prešlo do ilegality.

 

prof. Ivan Pop

Foto: ilustračné
Anton Beskid...

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.08.2020

Za zosnulým MUDr. Vasilom Čorňákom

Môj otec, MUDr. Vasil Čorňák, sa narodil  5. februára 1934 v rusínskej dedinke Čukalovce, okr. Snina,  vo veľmi skromných pomeroch maloroľníckej rodiny. Základnú školu absolvoval v rodnej obci, meštianku v Snine a maturitu absolvoval s vyznamenan…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.08.2020

Zomrel kardiochirurg MUDr. Vasil Čorňák

Vasil Čorňák,   † 28. júl 2020 Vičnaja jemu pamjať !
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Ja jem sja narodyv šuvnŷj, inteligentnŷj i šŷkovnŷj, no poťim ňa u porodnyci vŷminyly...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať