​​​​​​​RUSÍNI a ČESKOSLOVENSKO (1918 – 1938)  

​​​​​​​RUSÍNI a ČESKOSLOVENSKO (1918 – 1938)  
30.04.2019

Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie,
venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov,
konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte PU v Prešove


Autori:
Mgr. Michal Falat
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Mgr. David Hubený, Ph.D.
PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Doc. Ihor Lichtej, CSc.
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
PhDr. Juraj Žadanský, CSc.

Recenzenti:
Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.
PhDr. Peter Kovaľ, PhD.

Grafické spracovanie: Katarína Rybnická
Počet strán: 100
1. vydanie, 2018
vysádzané písmom Quercus 10, Stormtype Foundry

fotografia na obálke:
Centrálna rus'ka národná rada v Užhorode vyhlasuje pripojenie Rusínov k Československu, 8. máj 1919.

Vydalo: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
Bratislava 2018

Obsah
Peter Švorc: Uhorskí Rusíni a ich cesta do Československej republiky 
Ігор Ліхтей: Реакція населення Підкарпатської Русі на перебування в краї румунських військ у 1919 – 1920 роках 
David Hubený: K vojensko-bezpečnostním otázkám meziválečné Podkarpatské Rusi, 
Juraj Žadanský: Hospodárske pomery na Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období
Stanislav Konečný: Československo a otázka identity rusínskeho obyvateľstva 
Marián Gajdoš: Rusíni na Slovensku a obnovenie republiky v roku 1945 
Michal Falat: Slovenská historiografia o dejinách Podkarpatskej Rusi po roku 1989 

Konferencia a vydanie zborníka boli realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality