Rusínska osobnosť roka 2018

Rusínska osobnosť roka 2018
18.02.2019

Na I. Reprezentačnom plese Rusínov v Prešove udeľovali v sobotu cenu Rusínska osobnosť roka.  

Cenu udelilo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska. Hodnotiaca porota v zložení Alexander Duleba,  Vladimír Lichvár, Michal Šteňo a Ján Lipinský sa rozhodla v tomto roku oceniť pána profesora Ivana Popa z Chebu, z Českej republiky, za jeho celoživotný osobný vklad a trvalý prínos pre rozvoj historiografie Rusínov.

Pán Ivan Pop sa stal v poradí šiestym držiteľom ocenenia „Rusínska osobnosť roka“. Medzi doterajšími ocenenými osobnosťami sú -  speváčka Mária Mačošková, režisér Marko Škop, ortopéd  Michal Šteňo, karikaturista Fedor Vico a hudobný skladateľ Štefan Ladižinský.

Historik Ivan Pop sa narodil 26.05.1938 v Strabičove, na Podkarpatskej Rusi, dnes Ukrajina.  Študoval na Historickej fakulte Užhorodskej univerzity. V súvislosti s vykonštruovaným procesom bol v r. 1960 vylúčený z univerzity, označený za nespoľahlivého a poslaný na „prevýchovu" k robotníckej triede. Doštudoval na Ústave slavjanovedenija Akadémie vied ZSSR v Moskve (1963-1966). Od r. 1967 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slavjanovedenija a balkanistiky Akadémie vied ZSSR (od r. 1991 Akadémie vied Ruska). V období 1989-1992 pôsobil ako šéfredaktor slavistického časopisu Slavjanovedenije.  

Po rozpade Sovietskeho zväzu dúfal, že se rozpadne i jaltský systém, kterého obeťou sa stala Podkarpatská Rus. Dúfal v návrat rodného kraja do strednej Európy, zrušenie ustanovení československo-sovietskej zmluvy z r. 1945, tohto „rusínskeho Mníchova". Nasledoval však úplný nezáujem o tento problém, tak zo strany politickej reprezentácie Ruska, ako aj Československa, ale i zjednotenej Európy. 

V roku 1992 sa vrátil na univerzitu do Užhorodu, bol menovaný za riaditeľa Ústavu karpatológie a spolu s dalšími začal usilovať o uznanie svojbytnosti Rusínov, o autonómiu Podkarpatskej Rusi na Ukrajine. Avšak narazil na tvrdý centralizmus a unitarizmus ukrajinskej politiky a ideológiu ukrajinského nacionalizmu. V roku 1994 bol s rodinou vyštvaný a odišiel do Chebu v Českej republike. 

Ivan Pop je autor kníh o čs. diplomacii 30. - 40. rokov 20. storočia, dejín českého umenia, spolautor "Krátkych dejín Československa" (1988), kníh o pamiatkach na Podkarpatskej Rusi. Vydal Encyklopédiu Podkarpatskej Rusi (po rusky) a spolu s prof. Magocsim po anglicky Encyklopédiu rusínskych dejín a kultúry (Encyclopedia of Rusyn History and Culture, Toronto, 2002). Po česky napísal "Podkarpatská Rus" (2005), "Dejiny Podkarpatské Rusi v datech" (2005), "Podkarpatská Rus - osobnosti její historie, vědy a kultury" (2008). Na Slovensku mu bola vydaná kniha "Malé dejiny Rusínov" (2010). 

Ako autor scenára sa podieľal na výrobe dokumentárnych filmov z produkcie Združenia inteligencie Rusínov Slovenska - Duše Karpát,  V osídlach veľmocí a  Podkarpatská rusínska maliarska škola.  

Súčasťou ocenenia je vecný dar - zmenšená plastika sochy Medovej baby, znázorňujúca ženičku s rukami založenými za hlavou, od akademického sochára Mareka Žitňana, symbolizujúca pracovitosť rusínskeho národa. 

Cenu odovzdali Ján Lipinský zo Združenia inteligencie Rusínov Slovenska a zástupcovia Rusínov vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť - Peter Medviď a Milan Pilip. 
 
Ocenenie pre pána profesora Ivana Popa, ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, prebral jeho synovec Dmitrij Pop. V krátkom príhovore pozdravil prítomných, vyjadril radosť z ocenenia a zaželal, hlavne mladým Rusínom, veľa síl, energie a odvahy v činnostiach prospešných Rusínom.     

Na mnohaja i blahaja lita, pán profesor... 
Ďakujeme za svetlo, ktoré ste vniesli a vnášate do zabudnutej histórie  Rusínov!


-lb-
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality