Rusínske múzeum sa dostatočne nerozvíja, máme pripravené kroky na zmenu, tvrdí šéf Slovenského národného múzea

Rusínske múzeum sa dostatočne nerozvíja, máme pripravené kroky na zmenu, tvrdí šéf Slovenského národného múzea
25.03.2019

Zmeny vo vedení Múzea rusínskej kultúry v Prešove sa zatiaľ nedejú. A to napriek tomu, že jeho prácu a výsledky dlhodobo kritizujú nielen rusínske organizácie zdola, ale aj nadriadený orgán zhora. Zaznelo to aj konkrétne od generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea, ktoré zastrešuje všetky národnostné múzeá – od Branislava Panisa. Ten výsledky Múzea rusínskej kultúry už viackrát označil za „neuspokojivé“. Panis sa ešte v máji 2018 stretol s riaditeľkou prešovského múzea Oľgou Glosíkovou, kde sa zrodil návrh, ktorý mal konečne vyriešiť zmenu na čele tejto inštitúcie. Na stretnutí zaznel aj predbežný súhlas, ktorý vyjadrila riaditeľka Glosíková so svojou rezignáciou. Výmena mala nastať k 1. januáru 2019. Avšak nenastala. Dôvod? Po spomínanom stretnutí nastúpila riaditeľka Glosíková na dlhodobú PN. Jej práceneschopnosť trvá dodnes, a to aj napriek riaditeľkiným účastiam na mnohých poradách či verejných podujatiach. Takýto stav sa ťahá dovedna osem mesiacov.

O aktuálnej situácii v rusínskom múzeu sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom Branislavom Panisom.

Stále sa nerealizovali kroky, ktorými by sa podarilo rozhýbať a najmä skvalitniť prácu rusínskeho múzea. Mohli by ste vysvetliť, v akom stave sú momentálne plány súvisiace s rusínskym múzeom?
Situáciu v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove tak, ako som niekoľkokrát už vyjadril v roku 2018, nepovažujem za ideálnu. Podľa môjho názoru je jeho stav z pohľadu súčasného fungovania a najmä jeho ďalšieho rozvoja nedostačujúci. Z tohto dôvodu som minulý rok odporučil pani riaditeľke, aby zvážila svoje pôsobenie na pozícii riaditeľky, pričom k jej zotrvaniu v múzeu na inej pozícii sa nekládli žiadne prekážky.

Aká bola reakcia z jej strany?
Vyjadrila sa, že do konca roka požiada o uvoľnenie zo svojej funkcie. Pripravované riešenie sme nemohli dôsledne realizovať, pretože pani riaditeľka je na dlhodobej PN, ktorá trvá do súčasnosti.

Zákonník práce však dokáže riešiť situácie, ak je nejaký šéf dlhodobo PN, pretože daný stav môže viesť pre nekvalitné či neschopné vedenie k hmotným aj nehmotným škodám. Dokedy bude pretrvávať takáto – mierne povedané – patová situácia v múzeu Rusínov?
Slovenské národné múzeum má pripravené ďalšie kroky – tak, aby neporušilo právne predpisy a nepoškodilo práva svojho zamestnanca. Tieto kroky pripravujeme najmä preto, že situácia v múzeu je dlhodobo neuspokojivá a múzeum nedosahuje výkony, aké sú očakávané.

Bráni nejaký štatút či interné podmienky v tom, aby po neuspokojivých výsledkoch prišiel na miesto kritizovaného šéfa iný človek?
V prípade vašej otázky na interný dokument múzea, v ktorom by bolo zakotvené zotrvanie akéhokoľvek zamestnanca v Slovenskom národnom múzeu, môžem jednoznačne odpovedať, že taký dokument v našej organizácii nie je. Slovenské národné múzeum sa v oblasti personálnej politiky dôsledne riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonníkom práce a zákonom o verejnej službe. Vnútornú orgnizáciu nášho múzea upravuje organizačný poriadok a Pracovný poriadok Slovenského národného múzea. Každý riaditeľ má v právomoci vytvoriť poradný orgán, ktorý mu má pomôcť s riadením a najmä napredovaním múzea.

V súčasnosti sa dvíha celospoločenský trend na overovanie tzv. hodnoty za peniaze. Nebolo by od veci overiť si, aká je hodnota za peniaze aj v prípade Múzea rusínskej kultúry. Ak to nie je možné z vašej strany, dá sa aj zo strany rusínskych organizácií obrátiť na nezávislých finančných analytikov, aby zverejnili, aká je hodnota za peniaze v súvislosti s výsledkami rusínskeho múzea. Podporili by ste takúto snahu?
Otázka analýzy pracoviska z pohľadu dosiahnutých výsledkov a jej porovnania s vynaloženými finančnými prostriedkami je zaujímavá a určite sme otvorení ďalšej diskusii.

Zhovárala sa Táňa Rundesová

Foto:
Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.
Zdroj: Andrej Lojan
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality