SODB 2021.  Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk

SODB 2021.  Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk
17.05.2020

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov (ďalej len „sčítací formulár“) uskutočnil viaceré pracovné stretnutia za účelom diskusie a zohľadnenia požiadaviek inštitúcií, ktoré prispeli k skvalitneniu sčítacích formulárov určených na sčítanie obyvateľstva. Výsledkom stretnutí boli dve podoby sčítacích formulárov spolu s metodickými vysvetlivkami, ktoré sa Štatistický úrad Slovenskej republiky rozhodol otestovať. Kvalitatívne testovanie sčítacích formulárov a metodických vysvetliviek k sčítacím formulárom formou kognitívneho testovania bolo zrealizované prostredníctvom externej prieskumnej firmy v dňoch 16. – 20. 9. 2019. Kognitívne testovanie malo za cieľ kriticky zhodnotiť navrhnuté otázky v sčítacom formulári, zistiť a overiť zrozumiteľnosť znenia otázok, vysvetliviek k otázkam a metodických vysvetliviek k sčítaciemu formuláru, chápanie ich významu, vnímanie a citlivosť témy. Testovanie prebehlo na vzorke 40 respondentov vo veku 15 – 63 rokov, podmienkou bolo zastúpenie oboch pohlaví s rôznym stupňom dosiahnutého vzdelania. Kognitívne testovanie bolo realizované dvomi spôsobmi, prostredníctvom verzie pre samovyplňovanie, ktorú sami, bez pomoci inej osoby vypĺňali dvadsiati respondenti a cez verziu pre interview, ktorú s pomocou opytovateľa vypĺňalo taktiež dvadsať respondentov. Obe verzie obsahovali dve podoby sčítacích formulárov, ktoré sa odlišovali znením vybraných otázok alebo formulovaním kategórií odpovedí pri vybraných otázkach. Výsledky testovania poslúžili na zlepšenie znenia otázok, vysvetliviek k otázkam a metodických vysvetliviek, taktiež na zlepšenie poradia otázok, interakcii medzi nimi ako aj pri tvorbe dizajnu otázok v sčítacom formulári pre sčítanie obyvateľov.

Plnenie strategických cieľov Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 je jednou z priorít Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci príprav cenzu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Štatistický úrad Slovenskej republiky ako zodpovední gestori aktivity 4. „Pripraviť metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk“ vypracovali v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úradom vlády SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a zástupcami národnostných menšín predkladaný materiál  ̶   Metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk, rešpektujúcu rôznosť názorov a argumentácií

Materiál k Metodike sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk
náfdete TU: https://scitanie.sk/files/Metodika_scitania_obyvatelov_z_hladiska_ich_prislusnosti_k_narodnosti_alebo_etniku_so_zretelom_na_materinsky_jazyk.pdf

Zdroj:  
https://scitanie.sk/sk/
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality