VÝZVA na registráciu organizácií národnostných menšín

VÝZVA na registráciu organizácií národnostných menšín
05.09.2017
VÝZVA

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
na požiadanie riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
zverejňuje
VÝZVU
na registráciu organizácií národnostných menšín preukázateľne pôsobiacich v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona o fonde najmenej tri roky za účelom voľby na členov odborných rád.


VIAC TU:  http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/
Výzva
Registračná listina
Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Vyhláška MK SR č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

*******
Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií
národnostných menšín za účelom voľby členov odborných rád

Riaditeľ
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade so zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“) vyhlasuje

VÝZVU
na registráciu organizácií národnostných menšín preukázateľne pôsobiacich v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona o fonde najmenej tri roky za účelom voľby na členov odborných rád.

Podmienky registrácie
Podmienky registrácie upravuje § 7 ods. 8 zákona o fonde, podľa ktorého za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) najmenej tri roky a ktorá sa na výzvu riaditeľa zaregistruje a v registračnej listine uvedie, 
a) v ktorej z prioritných oblastí uvedených v § 7 ods. 9 zákona o fonde vykonáva svoju činnosť,
b) ku ktorej národnostnej menšine patrí,
c) že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe tejto výzvy. Vyplnenú a štatutárom podpísanú registračnú listinu je potrebné doručiť v listinnej podobe do 8. septembra 2017 (rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy) na adresu: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08
Bratislava.

Na registračné listiny, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po termíne stanovenom v tejto výzve, sa nebude prihliadať.

Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií národnostných menšín, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií národnostných menšín na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 16. augusta 2017

Norbert Molnár
riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality