Becherov

Rusínsky názov obce: Бехерів

Okres Bardejov, Prešovský kraj

Chotárne názvy obce:

 • Козинец - Kozynec
 • Хотарне - Chotarne
 • Берегы - Berehŷ
 • Купы - Kupŷ
 • Марковичова купа - Markovyčova kupa
 • Гафичова купа - Hafyčova kupa
 • Шкынтова купа - Škŷntova kupa
 • Куйданы - Kujdanŷ (za Pagačom)
 • Долин'кы - Dolyňký
 • Смеречіны - Smerečinŷ
 • Черемка - Čeremka
 • Шварна млака - Švarna mlaka
 • Долина - Dolyna
 • Звезлискы - Zvezlyskŷ
 • Під Звезлискы - Pid Zvezlyskŷ
 • Над Звезлискы - Nad Zveztyskŷ
 • Запан'івка - Zapaňivka
 • Верх Запан'івкы  - Verch Zapaňivkŷ
 • Під Запан'івком - Pid Zapaňivkom
 • Гай - Haj
 • Верх Гаю - Verch Haju
 • Шовтыска нозґрица - Šovtŷska nozgryca
 • Цар'уха - Car'ucha -
 • За Цар'ухом - Za Car'uchom
 • Під Цар'ухом - Pid Car'uchom
 • Долин'ка Під Цар'ухом - Dolinka Pid Car'uchom
 • Митеркова долин'ка під теметовом - Myterkova dolyňka
 • Паст'івник - Pasťivnyk
 • Гриско - Hrysko
 • Выше церкви - Vŷše cerkvy
 • Церковне - Cerkovne
 • Выше Церковного - Vŷše Cerkovnoho
 • Гірка (Церковна гірка) - Hirka (Cerkovna hirka)
 • Під Раковицом - Pid Rakovycom
 • Ваш'акова долин'ка - Vaš'akova dolyňka
 • Раковици -Rakovycy
 • Ставик - Stavyk
 • Завой - Závoj
 • Пол'ана - Poľana
 • Під Пол'аном - Pid Poľanom
 • Попова гірка - Popova hirka
 • Нозґрица - Nozgryca (za Popovom hirkom)
 • Стопівка - Stopivka
 • Медж'і потокы - Medž'i potokŷ
 • перша нозґрица - Спалениска - perša nozgryca - Spale-nyska
 • друга нозґрица - Узка нозґрица - druha nozgryca - Úzka nozgryca
 • трет'а нозґрица - Шырока нозґрица - treťa nozgryca - Šýroka nozgryca
 • Ялиш'н'акы - Jalyš'ňakŷ
 • Нижн'ан'скый Верх - Nyžňaňskŷ verch
 • Шварна млака - Švama mlaka
 • Смил'н'ан'скый Верх - Smyľňaňskŷj verch
 • Верх-Verch
 • Під Верхом - Pid Verchom
 • Медж'і верхы - Medž'i Verchŷ
 • Велика млака - Velyka mlaka
 • Вовчкова долина - Vovčkova dolyna
 • Шмайды - Šmajdŷ
 • За Шмайды - Za Šmajdŷ
 • Кремін'ка - Kremiňka
 • Церковна земл'а (над Кремін'ком) - Cerkovna zemťa (nad Kremiňkom)
 • Під Кремін'ком - Pid Kremiňkom
 • Медж'і пот'ічкьі - Medž'i poťičkŷ
 • Мадарашка - Madaraška
 • Ласкове - Laskove
 • Бен'ів лас - Beňiv las
 • Клин - Klyn
 • Ниска ropa - Nyska hora
 • Туркова лука (за Ниском гором) -Turkova luka
 • Мур'ачкова долин'ка - Mur'ačkova dolyňka
 • Циґан'ска (шатрова) долин'ка - Cygaňska (šatrova) dolyňka
 • Р'ін - R'in
 • Млиниско - Mlynysko
 • Лан - Lan
 • Купал'н'а - Kupaľňa
 • Мочілне - Močilne
 • Высока гора - Vŷsoka hora
 • За Гором - Za Horom
 • Сухар' - Suchar'
 • На Сухари г береж'і - Na Suchary h berež'i
 • На Сухари за потоком - Na Suchary za potokom
 • Брындиковы букы - Brŷndykovŷ  bukŷ
 • Плесканка - Pleskanka
 • Під Плесканком - Pid Pleskankom
 • За Плесканком - Za Pleskankom
 • Плесканочка - Pleskanočka
 • За Плесканочком - Za Pleskanočkom
 • Ондавскы горбкы - Ondavskŷ horbkŷ
 • Ставл'інец - Stavľinec (les)
 • Під Ставл'ін'цом - Pid Stavľiňcom
 • Сарычова долина - Sarŷčova dolyna ( les medzi Stavľiňcom a Ondavskyma horbkami, ktorý Bechervčania celý vyrúbali na nové domy po prvej svetovej vojne)
 • Яруга - Jaruha
 • Огнищі - Ohnyš'či
 • Під Огнищі - Pid Ohnyš'či
 • За Огнищі - Za Ohnyš'či
 • Вовча яма (Вовчкова яма) - Vovča jama (Vovčkova jama)
 • Р'ічкьі - R'ičkŷ
 • Вон'ачка - Voňačka
 • Кейды - Kejdŷ   hon, kde bolo vybudované kejdové hospodárstvo
 • Дуды - Dudŷ
 • Рыбник - Rŷbnyk
 • Віл'хове - Viľchove
 • Чекнар'кы - Čeknar'kŷ
 • Вол'ан'ска лука - Voľaňska luka
 • Могыла - Mohŷla
 • Граничів кут - Hranyčiv kut
 • Дуява - Dujava
 • Де маялесы робили - De majalesŷ robyly
 • Лаз - Laz
 • Під Лазом - Pid Lazom
 • Припоры - Pryporŷ
 • Ваш'акова піперечіна на Припорах - Vaš'akova piperečina na Pryporach
 • Під Припорами (Під Припором) - Pid Pryporamy (Pid Pryporom)
 • Густа рубан' - Husta rubaň
 • Під густу рубан' - Pid Hustu rubaň
 • Беш'кід - Beš'kid
 • Під Беш'кідом - Pid Beš'kidom
 • Д'іры (Ґіры) - Ďirŷ (Girŷ)
 • Кул'пова млака на Д'ірох - Kuľpova mlaka na Ďiroch
 • Церковна лука - Cerkovna luka
 • Гричків пот'ік (л'іс) - Hryčkiv poťik (les)
 • Макійовец - Makijovec
 • Кр'ідовец - Kr'idovec
 • Фарскый Кр'ідовец - Farskýj Kr'idovec
 • Грабник- Hrabnyk
 • Вывіз - Vŷviz (z Kamenca na Hrabnyk, bol zavezený pri výstavbe cesty)
 • Ґавлова піперечіна - Gavlova piperečina (Varchoľakova piperečina)
 • Підомок - Pidomok
 • Верх Підімка - Verch Pidimka
 • Щунка - Š'čunka
 • Щун'чаный пот'ік або Плихт'ів пот'ік - Š'čuňčanŷj poťik, tiež Plychťiv poťik
 • За Щунком - Za Š'čunkom
 • Під Щунком - Pid Š'čunkom
 • Мала Щунка - Mala Š'čunka
 • Котелница - Kotelnyca
 • Горб-НогЬ
 • Щоб - Š'čob
 • Млакы - Mlakŷ
 • На Млакох де хлопчісків побило - Na Mlakach de chlopčiskiv pobylo
 • Під млакы - Pid Mlakŷ
 • Ялова нозґрица - Jalova nozgryca Борсучіны - Borsučinŷ (les)
 • Митеркова пол'анка г Борсучінох - Myterkova poľanka h Borsučinoch
 • Під Борсучіны - Pid Borsučinŷ
 • За Борсучіны (лука) - Za Borsučinŷ (lúka)
 • Буковый горбок - Bukovŷ horbok Під Буковый горбок - Pid Bukovŷj horbok За Буковый горбок - Za Bukovŷ horbok Вывіз - Vŷviz
 • Крухова нозґрица (л'іс) - Kruchova nozgryca (les)
 • Перегба (л'іс) - Perehba (les)
 • Під скалы - Pid skalŷ
 • Під Перегбом (л'іс) - Pid Perehbom (les)
 • Ставик під Перегбом - Stavyk pid perehbom
 • Гафин'скы лучечкы під Перегбом - Hafyňskŷ lučečkŷ  pid Perehbom
 • Серед пол'а - Sered poľa Під ставы - Pid stavŷ
 • Ниже села - Nyže sela
 • Ниже села пониже цесарскы - Nyže sela ponyže cesarskŷ
 • Ниже села повыше цесарскы - Nyže sela povýše cesarskŷ
 • Лан -Lan
 • Вьіш'н'ій Ламанец - Vŷš'ňij Lamanec
 • Ламанец - Lamanec
 • Ниж'н'ій Ламанец - Nyž'ňij Lamanec
 • Під мочілы - Pid močilŷ 
 • Лазец - Lazec
 • За мочілы - Za močilŷ 
 • Шкьін'т'ів берех - Škŷňťiv berech
 • Пипка - Pypka
 • Горб - Horb
 • Червеница - Červenyca
 • Л'іщіны - Ľiš'činŷ 
 • Грабкы (пил'а граници з реґетівскьім хотар'ом - Hrabkŷ (pri hranici s regetovským chot.)
 • Суровый кут - Surovŷ j kut (tu sa schádzali hranice troch chotárov: becherovského, chmeľovského a regetovského) Скалка - Skalka (ponad Skalku išla poľná cesta po chotárnej hranici medzii becherovským a regetovským)
 • Під Скалком - Pid Skalkom (od Surovoho kuta napravo)
 • Лазец - Lazec
 • Паслиска - Paslyska
 • Під Паслиска - Pid Paslyska (tam je záchyt obecného vodovodu)
 • Паш'іка - Paš'ika
 • Під Паш'іком - Pid Paš'ikom
 • Убіч - Ubič
 • Під Убічу - Pid Ubiču
 • Медж'і пот'ічкы Під Убічу - Medž'i poťičkŷ  Pid Ubiču
 • Гафин'акова долин'ка під Убічіу - Hafyňakova dolyňka pid Ubiču
 • Л'іскове - Ľiskove
 • Перегба - Perehba (les)
 • Яворина - Javoryna (les)
 • Лыса пол'ана на Яворині - Lŷsa poľana na Javoryňi
 • Під скалы - Pid skalŷ
 • Кустрица - Kustryca
 • Перша Кустрица - Perša Kustryca
 • Друга Кустрица - Druha Kustryca
 • Трет'а Кустрица -Treťa Kustryca 
 • Медж'і плоты - Medž'i plotŷ  (boli tam močidla na máčanie konope a ľanu)
 • За плоты - Za plotŷ
 • Выгін - Vŷhin
 • Вігінец - Vŷhinec (od pravoslávnej fary cez potok hore) Углиска - Uhlyska
 • Під Углискы - Pid Uhlyskŷ (Pid Uhlyska)
 • Клиник - Klynyk
 • Горбкы - Horbkŷ (tam kde stoji pravoslávna cerkov) Калинец - Kalynec Міны - Minŷ
 • Петричкова лука - Petryčkova luka (v intr. medzi pravoslávnou farou a potokom)
 • Шмайдова долин'ка - Šmajdova dolyňka (v intr. medzi domom č.50 a potokom)
 • Цупрова долин'ка - Cuprova dolyňka (v intr. za školskou záhradou)
 • Біла скала - Bila skala

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Ujku Vasyľu, ste obvyňenyj za uraźku počlyvosty/ na cti... Vy ste daly politika-poslanca i prostitutku na rivnaku riveň...
-Perebačte, Vaša česť, a chto z nych podav skarhu?
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať