Sčítanie 2021

Kedy prebieha sčítanie?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.

Asistované sčítanie sa začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.

Kto sa sčítava?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
 

Aké údaje sa uvádzajú?

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
 

Ako sa sčítať

Ako sa sčítať_obr. 1
 

Sčítanie pomocou asistenta

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec alebo call centrum.
 
 
 

Što to je spysovaňa?

Spysovaňa mož pravom považovaty za najstaršŷj tip štatistikŷ. Spysovaňa prochoďať každŷch des’ať rokiv. V ostatňim spysovaňu v roc’i 2011 sobi mohly žŷteľi Sloveňskoj republikŷ po peršŷraz v istoriji vŷbraty, ci vŷpovňať formular’i na spysovaňa v papir’ovij formi abo v elektroničnij formi. Spysovaňa 2021 je časťov c’ilosvitovoj programŷ populačnŷch, domovŷch i bitovŷch sondovaň, kotrŷ s’a robľať pid pokrovyteľstvom Evropskoj uniji i Organizaciji spojenŷch narodiv. Joho vŷsľidkŷ buduť publikovanŷ do konc’a roku 2022.

Što je c’iľom spysovaňa?

C’iľom spysovaňa v roc’i 2021 je zozberaty vzajemno povjazanŷ, virohodnŷ, komparativnŷ unikatnŷ data i informaciji o stavi spoločnosty. Spysovaňa je pro každoho žŷteľa Sloveňskoj republikŷ možnosťov i pravom pomoči stvoryty kompleksnŷj obraz o demografičnij i socialnij situaciji i uslovijach žŷvota žŷteľiv Sloveňskoj republikŷ. Tot obraz treba znaty i zato, žebŷ mož bŷlo prognozovaty dalšŷj rozvytok spoločnosty. Takŷ informaciji suť unikatnŷ i ne daduť s’a zdobŷty inakšŷm sposobom, jak v spolupraci z žŷteľamy.

Čim s’a aktualne spysovaňa odlyšuje od poperedňoho?

Spysovaňa žŷteľiv, domiv i bitiv 2021 na Sloveňsku je osnovane na novim koncepťi. Na Sloveňsku po peršŷraz v istoriji nastane zmina sposobu spysovaňa i namisto tradičnoho s’a zrealizuje v povnij mir’i elektronično, to značiť bez buďjakŷch papir’ovŷch formular’iv, integrovane spysovaňa, kotre je z pohľadu aplikovanŷch metod kombinovanŷm spysovaňom. Іntegrovane spysovaňa je osnovane na kombinaciji dat z administrativnŷch informačnŷch databaz i informacij pozberanŷch od žŷteľiv. To značiť, že s’a chosnujuť uže jestvujuči administrativnŷ informačnŷ bazŷ i registrŷ. Ľude distanuť lem totŷ voprosŷ, pid kotrŷm ne suť v tŷch registrach informaciji. C’ilkovo bŷ ľude maly odpovisty na minimalno 14 voprosiv.

Koly s’a do spysovaňa zapojať ľude?

Spysovaňa ľudej bude prochodyty od 15. februara 2021 do 31. marca 2021, to značiť, že bude tŷrvaty šisť kalendar’nŷch tŷždňiv.

Je spysovaňa pro ľudej povynne?

Hej, povynnosť spysaty s’a vŷpovňiňom formular’a na spysovaňa majuť všŷtkŷ žŷteľi Sloveňskoj republikŷ. Pro potrebŷ spysovaňa s’a žŷteľom rozumyť každŷj, chto maje v Sloveňskij republic’i stale, dočasne abo tolerovane misce perebŷvaňa. Žŷteľom s’a rozumyť i občan Evropskoj uniji, kotrŷj na teritoriji Sloveňskoj republikŷ zvŷčajno perebŷvať. Za nepovnoľitňoho žŷteľa i za žŷteľa, kotrŷj ňe je sposobnŷj na juridičnŷ aktŷ, maje povynnosť vŷpovnyty formular’ na spysovaňa joho zakonnŷj zastupc’a.

Chto zabezpečuje prypravu, chod i realizaciju spysovaňa?

Štatističnŷj ur’ad SR podľa zakona o spysovaňu ľudej, domiv i bitiv v roc’i 2021. Vŷznačnu roľ v proces’i spysovaňa hrajuť sela/mista.

Chto maje povynnosť daty ľuďam potrebnŷ informaciji i jaka je zadača sel/mist pry spysovaňu?

Sela/mista na osnovi perenesenoj realizaciji štatnoj spravŷ povňať zadači, kotrŷ jim diktuje zakon o spysovaňu žŷteľiv, domiv i bitiv v roc’i 2021. Kľučova je pryprava spysovaňa ľudej. Taksamo zabezpečiť stacionarnŷch asistentiv u vŷbranŷch objektach, kotrŷ s’a nachoďať na teritoriji sela/mista. Selo/misto vŷtvoryť i kontaktne misce abo misc’a v seľi/misťi i do 31. Počas spysovaňa selo/misto vede evidenciju žŷteľiv, kotrŷ požadaly o službu asistovanoho spysovaňa, stvor’uje vitrualnŷ asistenčnŷ obvodŷ, zabezpečuje robotu kontaktnoho misc’a abo misc’ na teritoriji sela/mista, stvor’uje uslovija na robotu mobilnŷch i stacionarnŷch asistentiv spysovaňa i monitoruje robotu mobilnŷch asistentiv.

Chto može bŷty asistentom spysovaňa i jakŷ suť joho povynnosty?

Robotu asistenta spysovaňa može realizovaty lem fizična osoba, kotra je žŷteľom iz stalŷm misc’om perebŷvaňa na teritoriji Sloveňskoj republikŷ, je starša jak 18 rokiv, absolutno sposobna na juridičnŷ ďila, bezdohanna, zakončila minimalno povnu seredňu osvitu, znaje štatnŷj jazŷk, je ser’jozna i zdobŷla odbornu sposobnosť podľa zakona vrachovano sferŷ ochranŷ osobnŷch informacij v proces’i realizaciji robotŷ asistenta spysovaňa.

Jak s’a buduť vŷpovňovaty formurar’i na spysovaňa?

Žŷteľ s’a po peršŷraz spyše vŷkľučno elektronično – sam doma, na kontaktnim misc’i abo z asistovanov službov. Kontaktnŷm misc’om je misce v seľi/misťi, de može žŷteľ zrobyty svoje spysovaňa sam, abo de može vŷvžŷty službu asistovanoho spysovaňa.

Što v takim prypaďi, keď žŷteľ ne maje prystup id kompjuteru abo ne znaje robyty z kompjuterom?

Žŷteľ maje možnosť vŷvžŷty službŷ asistovanoho spysovaňa. Žŷteľ bude moči požadaty selo/misto o službu asistovanoho spysovaňa za pomoči asistenta v kontaktnim misc’i abo mobilnoho asistenta spysovaňa. Každe selo/misto stvoryť take kontaktne misce spysovaňa i bude o tim kroc’i informovaty žŷteľiv.

V jakŷch jazŷkach buduť dostupnŷ formular’i na spysovaňa?

Štatističnŷj ur’ad SR podľa zakona o spysovaňu žŷteľiv, domiv i bitiv v roc’i 2021 zabezpečiť dostupnosť formular’iv na spysovaňa i metodičnŷch inštrukciji okrem štatnoho jazŷka i v jazŷku maďar’skim, romskim, rusyňskim, ukrajiňskim, anglic’kim, francuz’skim i ňimec’kim.

Jakŷ buduť voprosŷ o narodnosty i materyňskim jazŷku?

Narodnosť i materyňskŷj jazŷk žŷteľiv s’a bude sondovaty tr’oma voprosamy.
  1. Vopros na stanovľiňa narodnosty bude sformulovanŷj tak: „Jaku majete narodnosť?“ Žŷteľ bude moči svoju narodnosť vŷbraty z možnostej.

  2. Dale bude spysovana osoba odpovidaty na vopros „Holosyte s’a aj k inšij narodnosty?“ pryčim bude moči dopysaty inšu vŷbranu narodnosť.

  3. Taksamo bude spysovana osoba odpovidaty na vopros „Jakŷj je Vaš materyňskŷj jazŷk?“ i bude moči vŷbraty sobi možnosť.

Na što bŷ maly žŷteľi pry tŷch voprosach mer’kovaty?

Barz často sobi ľude pletuť štatne občanstvo z narodnosťov, zato si treba usvidomyty rozďil medži tŷma poňaťamy. Taksamo bŷ žŷteľi maly mer’kovaty nadezinformačnŷ kampaňi i „hoaxy“ na socialnŷch s’iťach, kotrŷ choťať vŷklykaty strach z podavaňa informacij o žŷteľach. Treba bŷty uvažnŷm a informaciji sobi perevir’ovaty. Všŷtkŷ osobnŷ informaciji zberanŷ uspysovaňu suť chranenŷ podľa zakona o ochraňi osobŷch informacij.

Jakŷj je todŷ rozďil medži štatnŷm občanstvom, štatnov prynaležnosťov i narodnosťov?

Ustava definuje dvi rozličnŷ oblasty: štatne občanstvo Sloveňskoj republikŷ i prynaležnosť k narodnostnij menšŷňi abo etničnij grupi. V obščim je štatna prynaležnosť juridičnŷm odnošiňom medži štatom i občanom osnovanŷm na pravach i povynnosťach občana, pryčim narodnosť značiť prynaležnosť k narodu, narodnosty ci etničnij grupi, kotroj členove majuť spoločnu istoriju, kulturu i jazŷk. Občanom Sloveňskoj republikŷ može bŷty osoba buďjakoj narodnosty. Ne zamiňujme sobi zato poňaťa „štatne občanstvo“ z poňaťom „narodnosť“. Možete bŷty občanom Sloveňskoj republikŷ i zajedno maty napryklad rusyňsku narodnosť.

Čom s’a zberajuť informaciji o narodnosty?

Všŷtkŷ občane Sloveňskoj republikŷ majuť prava i povynnosty, ďakujuči kotrŷm možuť aktivno braty učasť na političnim, kulturnim ci ekonomičnim žŷvoťi spoločnosty. Sloveňskŷma občanamy ne suť lem Slovacy, ale i členove narodnostnŷch menšŷn, kotrŷ v Sloveňskij republic’i žŷjuť. Spysovaňa žŷteľiv, domiv i bitiv 2021 dasť unikatnu možnosť pozberaty informaciji, kotrŷ suť potrebnŷ pro regulaciju/normativiv u sfer’i školstva, kulturŷ i jazŷkovŷch prav všŷtkŷch občaniv vrachovano tŷch, kotrŷ naležať k narodnostnŷm menšŷnam.

Čom bude mož uvesty svoju narodnosť i pryholosyty s’a i k inšij narodnostnij menšŷňi?

Keď pochodyte napryklad z narodnostno zmišanoj rodynŷ abo okružiňa, Spysovaňa žŷteľiv, domiv i bitiv 2021 Vam dasť unikatnu možnosť, poperšŷraz uvesty svoju narodnosť a zajedno uvesty i ІNAKŠU narodnosť. Takŷj postup, kotrŷj s’a chosnuje u vece evropskŷch krajinach, dasť kompleksňišŷj obraz o narodnostnim zložiňu žŷteľstva Sloveňskoj republikŷ i pomože tak ľipše nastavyty politikŷ u sfer’i školstva, kulturŷ i jazŷkovŷch prav.

Čom s’a zberajuť informaciji o materyňskim jazŷku?

Vŷsľidkŷ vŷznačno pomožuť i u sfer’i školstva, kulturŷ i chosnovaňa jazŷka, zatože daduť kompleks c’innŷch informacij dostupnŷch ur’adam i šŷrokij hromaďi. Іnformaciji o materyňskim jazŷku suť važnŷ i potrebnŷ!

Bude moči dachto zistyty, k jakij narodnosty jem s’a pryholosyv?

Ňi. Všŷtkŷ osobnŷ informaciji pozberanŷ v spysovaňu suť chranenŷ podľa zakona o ochraňi osobnŷch informacij. V ramkach spysovaňa žŷteľiv, domiv i bitiv Štatističnŷj ur’ad relizuje bezpečnostnŷj projekt, kotrŷj zabezpečuje ochranu osobnŷch informacij počas c’iloho procesu robotŷ z informačnŷma sistemamy. Každŷj, chto pry prypravi, v choďi ci počas realizaciji spysovaňa abo pry administrovaňu joho vŷsľidkiv pryjde do kontaktu z personalnŷma štatističnŷma datamy, maje zo zakona povynnosť dotrymovaty diskretnosť.

Chto bude moči schosnovaty pozberanŷ informaciji i jak s’a k nym distane?

Osnovnŷ vŷsľidkŷ spysovaňa opublikuje Štatističnŷj ur’ad SR najpiz’iše do 1. januara 2022. Podrobnŷ vŷsľidkŷ spysovaňa ur’ad opublikuje najpizňiše do 31. marca 2024.

 
  R_1

  SK_1

  R_2

  S_2
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ

-Ujku Vasyľu, čom rusnaci tak bars ľubjať zberaty hryby i spivaty?
-Bo to za-dar-mo...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať