Informácia o literárnych cenách a prémiách Literárneho fondu za rok 2019

Informácia o literárnych cenách a prémiách Literárneho fondu za rok 2019
13.01.2020Literárny fond
Grósslingová 55 
815 40 Bratislava

Informácia o literárnych cenách a prémiách LF za rok 2019

Literárny fond - výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny:
1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2019,
2. Cenu lvana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2019,
3. Cenu lmre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2019,
4. Cenu lvana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom .jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2019,
5. Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do rusínčiny za r. 2018 - 2019.

Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2% prispevky V zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavatelstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. 3. 2020 poslali návrhy na ocenenie
a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2019 v  l. vydaní.

Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.

S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu:
Literárny fond
Sekcia pre pôvodnú literatúru
Grősslingova 55
8í5 40 Bratislava 1


Ďalšie prípadné informácie Vám poskytne PhDr. Anna Bédiová - tel. č.: 02/32282623,
e-mail: bediova@litfond.sk .

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s priateľským pozdravom
Mgr. Eva Kenížová
námestníčka riaditeľa
tel.: 02/52968833

Vybavuje: tel. 02/52968833, 52968779

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
www.litfond.sk
 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality