Zmena vo vedení Múzea rusínskej kultúry je nevyhnutná, hovorí šéf Slovenského národného múzea  

Zmena vo vedení Múzea rusínskej kultúry je nevyhnutná, hovorí šéf Slovenského národného múzea  
13.01.2019

Bez personálnych zmien vo vedení Múzea rusínskej kultúry nie je možné dostať jeho činnosť na vyššiu úroveň. V takomto duchu zhodnotil prácu riaditeľky spomínaného múzea v Prešove, Oľgy Glosíkovej, jej nadriadený – Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. Panisove výhrady zazneli vo viacerých smeroch. Týkali sa najmä úloh, ktoré dostalo rusínske múzeum v novembri minulého roka, no ani po 10 mesiacoch sa nenaplnili. Z úloh spomeňme aspoň tie najdôležitejšie. Bol to pokyn zriadiť a "sprevádzkovať" odbornú radu, ktorá by sa vyjadrovala k vedecko-výskumnej a výstavnej práci múzea. Ďalšou úlohu bolo urobiť návrh libreta výstavy s témou Dejiny a kultúra Rusínov spolu s predložením katalógu. Ako tieto úlohy dopadli, ale aj o tom, ako si Múzeum rusínskej kultúry v Prešove plní svoje poslanie, sme sa rozprávali s Branislavom Panisom, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea.   

---------------------------------------------------------------------

V novembri 2017 sa stretli zástupcovia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska s vedením Slovenského národného múzea (SNM). Prítomný bol aj splnomocnenec pre menšiny László Bukovszky a riaditeľka dotknutého rusínskeho múzea Oľga Glosíková. Práve voči práci jej múzea má výhrady nielen Okrúhly stôl Rusínov, ale i ďalšie rusínske organizácie. SNM ako nadriadený orgán pre rusínske múzeum rovno na stretnutí zverejnilo úlohy, ktoré by pomohli rusínske múzeum skvalitniť. Poďme však po poriadku. Prvou z úloh mal byť vznik nového poradného orgánu v rusínskom múzeu. Pýtame sa vedenia SNM – vznikol v Prešove takýto orgán expertov? Ak áno, ako hodnotí SNM ich odbornosť?  
Ako prvú úlohu malo Múzeum rusínskej kultúry riešiť založenie poradného orgánu riaditeľky. Prvým krokom bolo vypracovať jeho organizačný a rokovací poriadok so stanovením jeho úlohy pri posudzovaní činnosti múzea. 8. 1. 2018 však rusínske múzeum zaslalo Slovenskému národnému múzeu list so žiadosťou, že poradným orgánom riaditeľa rusínskeho múzea je Komisia pre vedeckú a odbornú činnosť. Vedenie SNM malo k predloženému materiálu zásadné pripomienky a požiadalo rusínske múzeum materiál prepracovať. 

Stalo sa tak?
Áno. Do materiálu boli zapracované pripomienky a listom bol zaslaný dňa 7. 3. 2018. Zároveň rusínske múzeum informovalo o založení poradného orgánu s názvom Rada riaditeľa Múzea rusínskej kultúry. Prílohou listu bol aj organizačný a rokovací poriadok rady a v liste bol uvedený aj plánovaný termín prvého zasadnutia, a to 21. 3. 2018. Vedenie SNM však nebolo informované o zložení rady. 

Pokiaľ ide o termín zasadnutia, stretla sa rada v naznačenom dátume?
Stretla sa až 30. 4. 2018.

Teda až mesiac po stanovenom dátume. Dostali sa k vám aspoň neskôr nejaké informácie, či je rada funkčná a aké malo byť jej zloženie? 
Zoznam členov rady, prezenčná listina a záznam zo zasadnutia sa vedeniu SNM doručili až po opakovanej výzve, a to v septembri 2018. 

Aký bol dôvod takého oneskorenia?
Odôvodnením bola práceneschopnosť riaditeľky Oľgy Glosíkovej.

Poďme teraz k prvému zasadnutiu, ktoré prebehlo, ako hovoríte, 30. 4. Čo bolo náplňou?
Na zasadnutí dňa 30. 4. sa členovia oboznámili s organizačným a rokovacím poriadkom a boli im odovzdané menovacie dekréty do jednotlivých funkcií členov rady riaditeľa rusínskeho múzea.

Ďalšou úlohou múzea mal byť návrh libreta výstavy Dejiny a kultúra Rusínov na Slovensku. Dostali ste ho?
Vypracované libreto neposlala riaditeľka rusínskeho múzea riaditeľstvu SNM z dôvodu plnenia iných časovaných úloh a príprav výstav a podujatí realizovaných v mesiacoch máj a jún 2018 a následnej práceneschopnosti. Práceneschopnosť riaditeľky Oľgy Glosíkovej trvá aj v súčasnosti. 

Bolo vám libreto napokon doručené? 
Libreto dlhodobej výstavy bolo vedeniu SNM doručené až po opakovanej výzve v septembri 2018 - s odôvodnením spomínanej práceneschopnosti riaditeľky. Libreto však z odborného hľadiska nespĺňa požiadavky, ktoré sa od neho očakávajú. Toto spracovanie libreta je vlastne popisom jednotlivých častí dlhodobej výstavy. Ak by sme pri tvorbe výstavy vychádzali z tohto libreta, tak sa o formovaní Rusínov ako národnosti nedozvieme žiadne relevantné fakty, ani žiadne fakty a informácie o špecifickej kultúre Rusínov a jej prejavov, napríklad v oblasti odievania, bývania, zvykosloví či vo vývoji rusínskeho jazyka.

Ak vás libreto neuspokojilo, ako ste postupovali ďalej? 
S prihliadnutím na skutočnosť, že vedenie SNM nebolo spokojné s činnosťou rusínskeho múzea, som ho navštívil 11. 5. spolu s generálnym riaditeľom sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry Radoslavom Ragačom. Na stretnutí s riaditeľkou Oľgou Glosíkovou som v záujme aktivizácie a skvalitnenia činnosti múzea navrhol riešenia spojené s personálnymi zmenami vo vedení múzea. Riaditeľka múzea s týmto návrhom vyslovila predbežný súhlas s tým, že zmeny sa uskutočnia k 1. 1. 2019. Realizovať ďalšie kroky sa nepodarilo, keďže riaditeľka je od začiatku júna 2018 práceneschopná. 

Mohli by ste spomenúť viac faktov o tom, ako kvalitatívne hodnotíte doterajšiu expozičnú a ďalšiu činnosť rusínskeho múzea?
Vedenie SNM si uvedomuje, že rusínske múzeum musí aktívnejšie pristupovať k plneniu svojich úloh. Túto skutočnosť potvrdzujú aj kvalitatívne ukazovatele o odborných činnostiach za prvý polrok 2018. Napríklad múzeum v hodnotenom období nadobudlo 31 kusov zbierkových predmetov, z nich 30 kusov darom. Celkovo sprístupňovalo 7 výstav, z nich 4 novootvorené v roku 2018. Celková návštevnosť bola 762 návštevníkov. Aj s prihliadnutím na nízky počet zamestnancov múzea považuje vedenie SNM tieto kvantitatívne ukazovatele za nedostatočné. Po zhodnotení materiálov, ktoré zaslala Oľga Glosíková v septembri 2018 vedeniu SNM ako výsledok plnenia úloh dohodnutých na stretnutí v novembri 2017 v Bratislave, vedenie SNM zotrváva v presvedčení, že personálne zmeny vo vedení rusínskeho múzea sú nevyhnutné a bez nich nie je možné zvyšovať jeho kvalitu.

Spracovala Táňa Rundesová

Foto
Marianna Šmigová
smigova.blog.sme.sk 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality